Önceki Kongreler

Metni Büyüt Metni Küçült
2. ULUSLARARASI ENGELSİZMİR 2016 KONGRESİ “ENGELLILERIN SOSYAL YAŞAMA KATILIMINI ARTIRMAYA YÖNELIK YEREL POLITIKALAR”
GELİŞEN ENGELSİZ YAŞAM ANLAYIŞI
Özgür düşünebildiğimiz, sınırsız bakabildiğimiz,  kendimize benzemeyene yaklaşabildiğimiz, farklılıklarımızın hayata büyük bir değer kattığını görebildiğimiz, birbirimizden aydınlanıp birbirimizi aydınlatabildiğimiz, yapma ve yaratma cesaretine sahip olduğumuz, “engelli – engelsiz” ayrımını kaldırarak yaşayabildiğimiz ve kendimizi yetersiz hissetmediğimiz dünya “daha güzel bir dünya” olacaktır.
“Engel”, oluşturduğumuz yaşam tarzının ve koşullarının sonucudur.
Duyu organlarında veya zihninde yetersizlik ve kısıtlılık olan kişiler ile bedensel özellikleri dolayısı ile hareket zorluğu çeken kişilerin “engelli” olarak tanımlandığı anlayış günümüzde değişmiştir. 
Herkesin engelli olduğu durumlar gündelik yaşamın bir gerçeğidir. Yapmamız gereken, herkesin kolay yaşayabileceği ve kendini yetersiz hissetmeyeceği bir yaşama düzenini sağlamaktır.
 • Olması gerekenden daha yüksek yapılmış kaldırımlar ve merdiven basamakları küçük çocuklar veya yaşlı kişiler için engel oluşturur.
 • Yaya yolları ve geçitler, yürümeye veya karşıdan karşıya geçmeye uygun yapılmadığında kullanılması güçleşmekte, kullanılamaz hale gelmekte, yaralanmalara hatta ölümlere yol açabilmektedir.
 • Mekânların uygun büyüklükte yapılmaması, zeminlerin kaygan olması, aydınlatmanın yetersiz olması herkes için zorluk oluşturur.
 • Kent tasarımları ve yaşama düzeni, insanların doğal ortam ile ilişkisini koparmaktadır. İnsan-çevre etkileşimi, en iyi örneklerde bile ancak, “park ta oturup çevreye bakmak” veya “parkta yürümek” düzeyinde gerçekleştirilmektedir.  Toplumun kendi imkânları ile doğal çevre ilişkisi kuramayan çok büyük bir kesimi zorunlu bir “çevre engeli” ile karşı karşıyadır.
Bu örneklere fiziki, ekonomik, siyasal, toplumsal yönlerden bakılarak çok sayıda başka örnek eklenebilir. 
Yapmamız gereken, “anlayış ve farkındalık eksikliği” engelini aşarak, herkesin kolay yaşayabileceği ve kendini yetersiz hissetmeyeceği bir yaşama düzenini sağlamaktır.
“En zor algılayan, en zor hareket eden, hayatı en zor olan kişiyi” düşünerek kuracağımız bir yaşam “engelli – engelsiz” ayrımını ortadan kaldıracaktır. İnsanlık olarak ulaştığımız gelişmişlik düzeyi, bilgi, donanım ve imkânlarla, “ileri-geri”, “üstün-vasat” ayrımı yapmadan bütün insanların “insanlık ailesinin saygın ve onurlu bireyleri” olarak yaşamasını sağlayabiliriz.
 
Bu yaklaşım, “yaşamak, öğrenmek, meslek edinmek, toplumsal yaşama bütün yönleri ile katılmak, kendini istediği gibi ifade edebilmek ve kendini istediği gibi gerçekleştirebilmek” gibi, insanın insan olmaktan kaynaklanan haklarına saygılı olmanın bir gereğidir.
İnsanları “Engelli – Engelsiz” olarak ayırmadan, bireyin kendi olarak var olabilme özgürlüğünü savunan bir demokrasi anlayışını ifade etmek üzere, İzmir 4. Uluslararası Heykel Çalıştayı da Engelsizmir Kongresi ile ilişkilendirilmiş, Çalıştay yaklaşımı “Ben İnsan – Engelsizce, Ayrımsızca, Sınırsızca” olarak benimsenmiştir. Çalıştayın sergi açılışı Kongre kapsamında yapılacaktır. 
 
KONGRENIN PLANLANMASINDA BENİMSENEN YAKLAŞIM
Engelsizmir Kongresi hazırlık çalışmaları, benzeri etkinliklere göre, erken başlatıldı ve 11 Haziran 2015 tarihinde bütün paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen Ortak Akıl Buluşması adlı fikir üretme çalışmasında engelli yaşam sorunları 10 farklı başlık altında ele alınarak görüş ve önerilerin ortaya konulması sağlandı. Bu görüş ve öneriler, eylem planlarını ve Kongre bilimsel programının konu başlıklarını oluşturacak şekilde, özelliklerine göre 8 gruba ayrıldı. Konuların 2016 yılının tamamına yayılan çeşitli etkinliklerde derinlemesine ele alınması tercih edildi.
 
Kongre Yürütme Kurulu, kongre kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin en geniş toplumsal katılımla tasarlanıp planlanmasını 4 açıdan önemsemektedir.  
 1. Paydaşlara Özenli Yaklaşım: İzmir’de konu ile ilgili bütün kesimlerin görüşlerinin alınması ve çalışmalara dâhil edilmesi. 
 2. Katılımcılık: Engelsiz ve ayrımsız bir kent yaratmak için gereken demokratik ortamın gelişmesi.
 3. Toplumsal Bilincin Gelişimi: Engelli sorunlarının ve engelsiz yaşam konusunun toplumda daha fazla anlaşılıp benimsenmesi.
 4. Etkinlik: Konunun değişik yönleri üzerinde daha geniş bir zaman dilimi içinde çalışılarak kongrenin daha yararlı olması. 
 
Bu kapsamda, 3 çalıştay gerçekleştirilecektir:
 1. “Engelsiz Yaşam için Sağlıklı Spor” - 2 Mart 2016
 2. “Eğitimden Bağımsız Yaşam Üniversiteler” - 6 Nisan 2016
 3. “Engelsiz Yaşam için İnovasyon ” - 31 Ağustos 2016
Bu çalıştaylarda engellilik konusu, geleneksel yaklaşımın dışında, dünyadaki yeni gelişmelere uygun şekilde irdelenecek ve ortaya çıkan gelişmeler kongrede uygulama örnekleri ile sergilenecektir. Engelsizmir Kongresi, sporda, mimaride, yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesinde, sanatta ve eğitimde yeni örneklerin görüldüğü, dünya kalitesinde bir kongre olacaktır. Çalışmalar Kongre bilimsel programı içinde bildiriler ile paylaşılacağı gibi İzmir kent tasarımında da bu gelişmelerden yararlanılacaktır.
 
2. Engelsizmir Kongresi uluslararası nitelik kazanmış olarak, 2-5 Kasım 2016 tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Fuar İzmir organizatörlüğünde düzenlenecektir.  
 
Kongre kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler 3 gruba ayrılmaktadır:
1. Bilimsel Kongre: Engelsiz Yaşam konusu, yurt içi ve yurt dışından gelecek uzmanlar tarafından bilimsel yönü ile ele alınacak, sorunlar, çözümler ve dünyadaki gelişmeler paylaşılacaktır.
2. Ticari Sergi: Engelsiz yaşam için ürünler, hizmetler, yeni tasarımlar ve sistemler tanıtılacaktır.
3. Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri: Engelsiz yaşam için yapılan kültür, sanat ve spor çalışmalarına ilişkin örnekler sunulacak, katılımcı sanat projeleri, sanat ve spor etkinlikleri ile genel katılıma açık atölye ve uygulamalar gerçekleştirilecektir.
 
KONGRENİN HEDEF KİTLESİ
İzmirli Hemşehriler
Engelli Yurttaşlar ve aileleri
Sivil Toplum Kuruluşları
Belediyeler
Hukukçular
Akademisyenler
Kent Bilimciler
Sanatçılar
Engelli vatandaşlara yönelik çözüm üreten ticari firmalar
Uluslararası Kuruluşlar

ÖZEL HİZMET ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
Günümüzde başta “Özel Hizmet” gerektiren dezavantajlı kişiler olmak üzere, bütün bireyleri ve toplumu kapsayan düzenleme, uygulama, hizmet ve eğitimlerin aşağıdaki özellikleri taşıması zorunlu hale gelmiştir:
 • Bilimsellik, esneklik ve sürekli gelişim
 • Bilgi ve deneyim paylaşımı
 • Gelişmiş toplumsal bilinç ve uygun ilişki düzeni 
 • Tek tip uygulamalar yerine
  • Bireyselleştirilmiş
  • Zenginleştirilmiş
  • Hızlandırılmış
  • Ucu açık
  • Çok yönlü uygulamalar
Özel hizmet alanının bir alt başlığı olarak, başta dezavantajlı kişiler olmak üzere, bütün bireyleri ve toplumu kapsayan “yaşam boyu eğitim” alanında da özel gruplandırmalara, bireysel farklılaştırmalara, etkili teknik ve yöntemlerin uygulanmasına uygun ortamların oluşturulmasına özen gösterilmektedir. 
Bu anlayış, Engelsizmir Kongresi ve bir uygulama alanı olan İzmir Engelli Farkındalık Merkezi kuruluş çalışmalarında da benimsenmiş olup bütün tasarım ve uygulamalar aşağıdaki ölçütler doğrultusunda yürütülmektedir:
Etik. Adil paylaşım
Fiziki, ekonomik, toplumsal erişim imkanı
Özgünlük
Nitelik
Bilimsellik
Malzeme kalitesi
İşleyiş
Teknik donanım
Zorluk derecelerine göre düzenlemeler
Karmaşıklık derecelerine göre düzenlemeler
Fayda ve işleve göre düzenlemeler
Estetik
Maliyet etkililiği
    Kongre ve Merkez hazırlık çalışmalarında Dünya uygulamaları da dikkate alınmakta, İzmir için uygulanabilir modeller geliştirilip uygulama örnekleri gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.  
Çabalarımız sonuçlarını vermeye başladığında, İzmir’de özel hizmet gerektiren bireylere yönelik uygulama, hizmet ve eğitimler için benimsenmiş olan bu stratejik yaklaşımın yaratacağı büyük fark daha açık görülecek, kentsel boyutta bütün hizmetlerin yapılandırılması, işleyişi ve değerlendirilmesi ile ülke ölçeğinde yeni bir özel hizmet döneminin başlamasına da öncü olacaktır. 

ENGELSİZ SANAT YAKLAŞIMI              ENGELSİZ SPOR YAKLAŞIMI