Metni Büyüt Metni Küçült

'ENGELSİZ YAŞAM İÇİN SAĞLIKLI SPOR' ÇALIŞTAYI

2 Mart 2016

 “Sporda Farklı Açılımlar: Ayrımsız ve Yaratıcı Spor”

    2-5 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan Engelsizmir Kongresinin genel amacı engelli kişilerin toplumsal yaşama daha aktif ve çok yönlü olarak katılımının artmasıdır. 
Kongre Yürütme Kurulu, kongre kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin en geniş toplumsal katılım ile tasarlanıp planlanmasını 2 açıdan önemsemektedir.   
1.    Engelsiz ve ayrımsız bir kent yaratmak için gereken demokratik ortamın oluşturulması.
2.    Engelli sorunlarının toplum tarafından daha çok tanınıp benimsenmesi.  
Bu nedenle etkinlikler, yalnızca kongre tarihi ile sınırlı tutulmamış, 2016 yılı başından başlatılarak bütün bir yıla yayılacak şekilde planlanmıştır.
Bu kapsamda, 2 Mart 2016 tarihinde “Sporda Farklı Açılımlar: Ayrımsız ve Yaratıcı Spor” adlı bir çalıştay da gerçekleştirilecektir.
Çalıştayın Amaçları:
•    Spor endüstrisinin olumsuz etkileri altında toplumda yerleşmiş olan, yarışmacı, rekabetçi, hırs ve ihtiras üzerine kurulu yıpratıcı spor anlayışının zararlarına dikkat çekmek.
•    “Beden terbiyesi” anlayışına uygun, geliştirici, barışçı, yaratıcı, sağlıklı ve sürdürülebilir “bilimsel spor” anlayışının önem ve yararlarını hatırlatmak.
•    Kongre tarihine kadar “bilimsel spor” anlayışına uygun spor etkinliği örneklerinin geliştirilmesine yönelik ortam ve ilişkileri oluşturmak.
•    Kongrede gerçekleştirilecek örnek çalışmalar için hazırlıklara başlamak. 
Çalıştay konularının belirlenmesinde ve bu konuların ele alınış biçiminde, yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, günümüzde yerleşik olan “Endüstriyel Spor” sistemine karşı “Sağlık İçin Yaşam Boyu Spor” anlayışının vurgulanması önem taşımaktadır.
Bu çabamızın endüstriyel spor sistemini ortadan kaldırabilmesi elbette beklenemez. Ancak, “Engelli – Engelsiz Yaşam ve Spor” ilişkisinin “Sağlık İçin Yaşam Boyu Spor” yaklaşımı ile ele alınması, Engelsizmir Kongresi’nin bilimselliğinin de gereğidir.   
Burada dile getirdiğimiz yaklaşım, günümüzün önemli toplumsal sorunlarından olan, “Sporda Şiddet” konusunun bilimsel açıdan nasıl ele alınması gerektiğine, çözüme yönelik önerilere,  spor derneklerinin ve kulüplerinin yapılanmalarından spor alanlarına verilen adlara kadar pek çok konuda gözden geçirilip iyileştirilmesi gereken hususlara da ilham kaynağı olacaktır.  
 
 
SAĞLIK İÇİN YAŞAM BOYU SPOR YAKLAŞIM VE İLKELERİ
 
Aşağıdaki yaklaşım ve konu başlıkları Kongre ve Engelli Farkındalık Merkezi spor etkinliklerinin belirlenmesinde benimsenecek yaklaşıma kaynak oluşturmak üzere hazırlanmıştır.
Bu metin oluşturulurken dikkate alınan hususlar:  
Bilimsel spor anlayışını, salonlar, sahalar ve televizyon ile sınırlı olmaktan çıkarıp semtler, sokaklar, kırlar, okullar, sağlık kuruluşları, sanatsal ve tarihi özelliği olan mekanlar, özetle “insanın olduğu her yerde” var edebilmek. 
Sağlık, kişilik gelişimi,  sosyalleşme yönleri ile sporu yarışma alanı olmaktan çok “Beden Terbiyesi” boyutu ile ele almak.  
Sporun toplumsal gelişim üzerindeki etkisini dikkate almak. 
Sporun özellikle yeni kuşakları şekillendirme etkisini dikkate almak.  
Sporun toplum sağlığı açısından önemini dikkate almak.
Sporun toplumsal barış ve yakınlaşma için önemini dikkate almak. 
Sporun toplumsal gelişimin göstergelerinden biri olması. 
Spor toplumdaki siyasal, ekonomik, teknolojik, bilimsel gelişmelerden etkilenmektedir
Toplumun her alandaki gelişmesi spora doğrudan yansımaktadır. 
Spordaki Başarı Önemsenmektedir
Spor bir yönü ile rekabet alanıdır.
Spor yöneticilerinin, sporcuların, spor kulüplerinin başarısı ya da başarısızlığı toplumu yakından ilgilendirmekte, toplumsal hal ve gidişin bir göstergesi olarak kamuoyunu etkilemektedir.
Yerel yönetimlerin spora yaklaşımı kamuoyundaki algıyı etkilemektedir.
Spor etkili kaynak yaratma yollarından biridir:
a.    Sporun tanıtım için etkisi. 
b.    Spor ekonomisi ve yatırımlarının gelir kaynağı olması.  
c.    Sporun uluslararası saygınlığın artmasına etkisi. 
d.    Sporun uluslararası işbirliklerinin kurulması ve gelişmesinde etkisi.  
 
Spordaki yeni gelişmeler, ihtiyaç ve sorunlar
Dünyada spor her anlamda gelişmektedir:
Yaygınlaşma, 
Çeşitlenme 
Başarı dereceleri 
Bu gelişmeler fiziki, hukuki ve eğitsel ihtiyaçları da beraberinde geliştirmektedir. 
 Spor felsefesi ve etiği.
Spor paydaşlarının eğitimi. 
Sporcu eğitimi
Yönetici eğitimi
Teknik direktör eğitimi
Antrenör eğitimi
Danışman eğitimi
Mentor ve koç eğitimi
Seyirci eğitimi
Tribün lideri eğitimi
Spor medyası eğitimi
Öğretmen eğitimi
Sponsor eğitimi
Spor ile ilgili uzmanlıkların gelişmesi.
Spor Eğitimi
Spor Sağlığı 
Spor Beslenmesi
Spor Teknolojisi
Spor Ekonomisi
Spor Felsefesi
Spor Sosyolojisi
Spor Psikolojisi
Spor Estetiği
Spor Mimarisi
        
 Spor yapma imkânlarının artması ve erişimin kolaylaşması
Spor ile spor dışı alanlar arasında ilişki kurularak spor - bilim - sanat işbirliği ile projeler yapılması. 
Kent dokusunun oluşum ve gelişimine sporun katkısı
Nitelikli spor mekânları 
Spor tarihi ve tarihi sporlar açısından önem ve özellik taşıyan mekânların düzenlenmesi.
Sivil toplum kuruluşlarının bilim, spor ve sanat çalışmaları için bu mekânlardan yararlanması.
Kuşaklar arasında ilişkilerin gelişmesi.
Ustalar atölyeleri 
Günümüz spor insanları atölyeleri
Yarının spor insanları atölyeleri 
Üstün yetenekli çocuklar için sporcular, spor eğitimcileri ve diğer eğitimciler tarafından uygulamalı çalışmalar yapılması.

ÇALIŞTAY PROGRAMI:
Görseller için tıklayınız